Allalaetavad materjalid


... kehtiva Ehitusseaduse kohaselt tuleb valgustuspaigaldis välja ehitada energiatõhusalt ja ehitaja ei tohi omatahtsi teha muudatusi neid tellijaga kooskõlastamata. Vajadusel tuleb teostada uus energiatõhususe arvutus. Kehtivat Ehitusseadust vt. siit


UUS! ...«Ehitusseaduse» § 65 lõike 3 alusel on välja antud ja 03.06.2015 vastu võetud uus määrus nr 55 "Hoone energiatõhususe miinimumnõuded", mis hakkasid kehtima 04.07.2015 . Kehtivat määrust saab lugeda siit.

UUS! ... Hoonete energiatõhususe arvutamise metoodika kohta on ehitusseadustiku raames välja antud ja vastu võetud 5.06.2015 uus määrus 58, mis hakkas kehtima 01.07.2015 ja millega saab tutvuda siin

 

UUS!...21.07.2015 hakkasid kehtima ka uued nõuded ehitusprojektile. Määrust nr 97, mis vastu võeti 17.07.2015, saab lugeda siit 

UUS!... Uut määrust nr 62, mis võeti vastu 8.06.2015 ja mis hakkas kehtima 01.07.2015 "Nõuded ehitusprojekti ekspertiisile" saab lugeda siit 

UUS!...alates 6.07.2015 kehtib uus omanikujärelevalve kord, mis kehtestati Ehitusseaduse §20 lõike 5 alusel. Vastavat määrust nr 80 02.07.2015, saab lugeda siit

... Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2005/32/EÜ raames on Komisjon vastu võtnud määruse nr. 245/2009, mis esitab sisseehitatud liiteseadiseta luminofoorlampidele, kõrgrõhulampidele, eelpool toodud lampide liiteseadistele ja valgustitele uued nõuded etappide kaupa.


... toodetele esitatavate nõuete kohta on kehtestatud Euroopa Parlamendi ja Nõukogu otsus  nr 768/2008/EÜ, 9.juuli 2008, toodete turustamise ühise raamistiku kohta (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu ühiselt vastu võetud otsused). Otsusest saab lugeda siit

... turujärelvalve korraldamiseks ja kolmandatest riikidest pärit toodete kontrollimiseks on  Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EÜ) nr 765/2008, 9.juuli 2008, millega sätestatakse akrediteerimise ja turujärelvalve nõuded seoses toodete turustamisega, millega saab tutvuda siit

... Kehtivat määrust 58 "Täiskasvanute hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded" saab lugeda siit

...Eesti Standardikeskuses on saadaval standardi EVS-EN 15193: 2007 eestikeelne tõlge "Hoonete energiatõhusus. Energianõuded valgustusele". Lisateavet vt.siit

...hetkel kehtiv "Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse" §3 all on öeldud, et "Töökeskkonnas toimivad füüsikalised, keemilised, bioloogilised, füsioloogilised ja psühholoogilised tegurid ei või ohustada töötaja ega muu töökeskkonnas viibiva isiku elu ega tervist." Füüsikaliste ohutegurite alla kuuluvad ka valgustuse puudused (§6). Kehtivat seadust saab lugeda siit

...sisevalgustuse standard EVS-EN 12464-1:2003 on kehtetu. Kehtiv standard EVS-EN 12464-1:2011 Valgus ja valgustus. Töökohavalgustus. Osa 1: Sisetöökohad. on eestikeelsena Standardikeskuses hinnaga 18 € saadaval. Lähemalt saab lugeda siit

... 14.10.2011 hakkasid kehtima uued "Tervisekaitsenõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule", mis on vastu võetud "Rahvatervise seaduse" §7 ja "Ehitusseaduse" §3 alusel. Määruse §10 ütleb, et kui tehisvalgustuse paigaldamisel on juhindutud standardist EVS-EN 12464-1 nõuetest, eeldatakse et valgustuspaigaldis on lahendatud korrektselt. Vastavat määrust täpsema sõnastusega  saab lugeda siit

...16.04.2011 hakkasid kehtima Tervisekaitsenõuded erihoolekandeteenustele ja eraldusruumidele. §10 ütleb, et valgustus tuleb lahendada vähemalt standardite miinimumnõuete kohaselt. Määrusega saab tutvuda siin

...Ilmunud on uus eestikeelne standard EVS-EN 12665:2011 Valgus ja valgustus. Põhioskussõnad ja valgustusnõuete valiku alused. Saadaval Standardikeskuses hinnaga 17,08 €. Ostuvõimalustega saab tutvuda siin

... Määrus nr 7 Tervisekaitsenõuded noorte püsilaagritele hakkasid kehtima 01.04.2012. §8 ütleb, et "Tehisvalgustus peab tagama noortelaagri ruumide ühtlase ja hajutatud valguse." Tutvuda saab siin

... 25.oktoobril 2012 anti välja uus Euroopa parlamendi ja nõukogu direktiiv 2012/27/EL, milles käsitletakse energiatõhusust, muudetakse direktiive 2009/125/EÜ ja 2010/30/EL ning tunnistatakse kehtetuks direktiivid 2004/8/EÜ ja 2006/32/EÜ. Direktiivi saab alla laadida siit 

... ilmunud on standard EVS 865-2:2014 Ehitusprojekti kirjeldus. Osa 2: Põhiprojekti seletuskiri. Rohkem infot saab siit

Kontakt

Tallinn, 12614, Harju maakond

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
+372 7112 173
+372 5119 708

Tiiu Tamm Inseneribüroo OÜ
Reg.kood 11731729

Külastajaid

Meil on lehel 5 külalist ja 0 liiget

TTIB-st

Nüüdisaegne valgustustehnika areneb pidevalt, luues uute valgustusalaste tehnoloogiate ja juhtimisviiside kasutamisega võimaluse energiasäästuks. Leedtehnoloogia kiire areng nõuab pidevat kursisolekut uute teadmiste rakendamise valdkonnas ning orienteerumist väga erineva kvaliteediga toodete hankimisel. Valguse ja valgustuse mõju tervisele ja töövõimeusele on seni alahinnatud. Tiiu Tamm Inseneribüroo OÜ tegevusalaks on valgustustehnika valdkond pakkudes turvatunnet oma valgustusalaste otsuste langetamisel.